Werkwijze

Jongbegaafd

Jongbegaafd is een praktijk voor Basis GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en Generalistische Basis GGZ (BGGZ). De duur van de behandeling is meestal kort tot middellang. De hulp bestaat meestal uit een klachtgerichte behandeling.

Aanmelding en werkwijze

Onderzoek

U kunt via het contactformulier op deze site, per mail (info@jongbegaafd.nl) of telefonisch contact met mij opnemen via telefoonnummer 06-28 54 79 71. Of een intake nodig is, is afhankelijk van de onderzoeksvraag. Als dit om een begaafdheidsonderzoek gaat, dan is een persoonlijke intake (meestal) niet nodig, dit kan vaak ook telefonisch. Bij een uitgebreider onderzoek is een persoonlijke intake vaak wel wenselijk. Na de aanmelding en eventueel het intakegesprek wordt er al dan niet een beschikking aangevraagd bij de gemeente (dit is bij begaafdheidsonderzoek niet van toepassing, bij uitgebreider onderzoek wel) en een (voorlopige) onderzoeksdatum ingepland.

Uiterlijk twee weken na het onderzoek ontvangt u een uitgebreid verslag. Wanneer de rekening voor eigen kosten is, dan ontvangt u dan ook de factuur. Meer informatie over de inhoud en werkwijze van een onderzoek vindt u hier.

Begeleiding en therapie

Ook voor begeleiding van kinderen vanaf 9 jaar kunt u via het contactformulier op deze site, per mail (info@jongbegaafd.nl) of telefonisch contact met mij opnemen via telefoonnummer 06-28 54 79 71. Er vindt een meestal telefonische aanmelding plaats, waarna een afspraak voor een intakegesprek wordt gemaakt. Tijdens het eerste gesprek worden de klachten verder geïnventariseerd en wordt zo mogelijk al een globaal behandelplan tezamen met u opgesteld. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de vergoeding via de gemeente kan vervolgens een beschikkingsaanvraag bij de gemeente starten (dit gebeurt rechtstreeks vanuit Jongbegaafd, mits Jongbegaafd een contract heeft met uw gemeente. Zo niet dan kan er soms een zorgovereenkomst gesloten worden met de gemeente waar uw kind woont). Meestal is hier een verwijzing van de huisarts voor nodig.

Nadat een beschikking is afgegeven of als dit niet van toepassing is (bij begaafdheidsonderzoek bijvoorbeeld) kan een onderzoek of een startdatum worden ingepland. In overleg met u worden dan vervolgafspraken gemaakt. Het kan voorkomen dat na de intake of in de loop van de behandeling blijkt dat ons inziens een behandelingsvorm elders geschikter voor uw kind is. Ik zal u dan, waar mogelijk, gericht doorverwijzen.

Uitgangspunt van de behandeling in de praktijk is dat uw klachten voor uw kind en u weer hanteerbaar worden. Hierbij wordt aangesloten bij de krachten en competenties van uw kind. Waar ze van toepassing zijn, volg ik de multidisciplinaire richtlijnen om de juiste kwaliteit te kunnen leveren. Hierover kunt u meer lezen op: www.ggzrichtlijnen.nl.

Wij zijn erop gericht de behandeling zo kort mogelijk te houden. Bij afsluiting van de behandeling vragen wij u soms om, naast een mondelinge evaluatie, een korte vragenlijst in te vullen over uw tevredenheid van de behandeling.

Vergoedingen en tarieven

Voor informatie over vergoedingen en tarieven verwijs ik u naar deze pagina

Privacy

Een psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat uw privacy en dat van uw kind gewaarborgd is. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt.

Klachten

Mocht u ondanks onze inspanningen een adequaat en klantvriendelijk behandelbeleid te voeren toch ergens ontevreden over blijven of een klacht hebben, aarzel dan niet en laat het mij weten. Dit kan in een persoonlijk gesprek, telefonisch of per mail. Mochten we er samen niet uit komen dan kan ik, indien u dit wenst, voor u een andere hulpverlener zoeken.Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de de klachtencommissie van het NVGzP. Deze kan een bemiddelaar aanwijzen om het gesprek te begeleiden. Kijkt u op de website van het NVGzP voor de procedure.  Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de klachtencommissie van het NVGzP aanschrijven. De commissie bestaat uit een voorzitter, een lid namens de beroepsgroep en een lid benoemd op voordracht van een patiëntenorganisatie. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector – getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten.